Letnie promocje💚 do -80% na wszystkie olejki: 5%, 7%, 10%, 15% i 35% 🍀

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 • Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 • Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 • Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

Sprzedawca lub Usługodawca: Rolnik ryczałtowy wpisany do rejestru KOWR Dominika Dominiak nr. gospodarstwa: 075 852 842 

3) Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://twojecbd.com , w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej; 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 • Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: twojecbd@gmail.com
 • Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) Sklep Internetowy,

2) Konto.

 • Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 • Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 • Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 • Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 • Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 • Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

ROZDZIAŁ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dominika Dominiak rolnik ryczałtowy jako administrator danych osobowych, mając na względzie przepisy z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych jest Dominika Dominiak rolnik ryczałtowy. Siedziba Administratora mieści się Rolnik ryczałtowy wpisany do rejestru KOWR Dominika Dominiak nr. gospodarstwa: 075 852 842  Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: twojecbd@gmail.com
 • W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane oraz formy kontaktu z Dominika Dominiak rolnik ryczałtowy mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Dominika Dominiak rolnik ryczałtowy, tj: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury etc.
 • Dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w celu:

– dostarczenia informacji dotyczących produktów oferowanych przez Dominika Dominiak rolnik ryczałtowy (marketing drogą mailową i sms-em, analiza zainteresowań klienta w celu proponowania mu opcji zakupowych najbardziej odpowiadających potrzebom),

– obsługi kontaktów z klientami i innymi zainteresowanymi osobami, w tym realizacji zapytań,

– realizacji współpracy biznesowej,

– administrowania stroną internetową, prowadzenia bloga

– zawarcia i realizacji umowy, a także dokonywania rozliczeń w związku ze świadczonymi usługami, zgodnie ze standardami oraz realizowania obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności oraz reklamacji.

 • W zależności od przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych może być:

– zgoda w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie klientów i wysyłki informacji handlowych drogą mailową i sms -em (art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody), przy czym Dominika Dominiak rolnik ryczałtowy pozyskuje zgody na podstawie przepisów RODO, ustawy Prawo telekomunikacyjne i Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych;

– zawarcie i realizacja umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

– obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

– prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą). Powołujemy się na uzasadniony interes Dominiki Dominiak rolnika ryczałtowego podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji strony internetowej, produktów i usług (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i systemów), a także dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności czy reklamacji.

 • Do danych osobowych zbieranych przez Dominikę Dominiak rolnika ryczałtowego mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierskie, dostawcy usług, m.in. systemów informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (np. poczcie, operatorom płatności).
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, czy dokumentacji księgowej wynikający z przepisów prawa), do końca okresów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową, natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub podlegają anonimizacji.
 • Mają Państwo następujące prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach art. 15-22 RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne:

– prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

– prawo uzyskania kopii danych,

– prawo do sprostowania,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania (z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej),

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania),

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo wycofania zgody poprzez mailowe poinformowanie Dominikę Dominiak rolnika ryczałtowego. .,

– oraz prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi realizację usług.
 • Dominika Dominiak rolnik ryczałtowy nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Za zgodą Użytkownika serwisu https:// twojecbd.com
 • , Administrator może dokonywać profilowania poprzez obserwację i analizę ostatnio przeglądanych na stronie produktów, w celu zaproponowania klientowi najbardziej interesujących go opcji zakupowych. Dla przykładu analizowana może być wielkość i częstotliwość zakupów oraz rodzaj wybieranych produktów, aby lepiej dopasować wysyłane komunikaty lub wyświetlane na stronie informacje do potrzeb Użytkownika. Zgoda na profilowanie może zostać w każdym czasie wycofana, Użytkownikom przysługuje również prawo sprzeciwu wobec tego działania. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody można zrealizować poprzez informację na adres:
 • twojecbd@gmail.com. Państwa dane nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

Konto.

 • Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient wypełnia formularz rejestracji, podając określone dane, udzielając zgody na przetwarzanie danych osobowych i składając oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, gdzie zawarta jest klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 • Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 • Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 • Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: 
 • twojecbd@gmail.com Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przy założeniu Konta oznacza rezygnację z Konta w Sklepie.  

Marketing

 • Dominika Dominiak rolnik ryczałtowy w celu promowania swoich produktów wysyła informacje o charakterze marketingowym drogą mailową i sms-em, do osób, które wyraziły zgody marketingowe poprzez stronę internetową https://twojecbd.com
 • Zgoda marketingowa jest wyrażana na: przesyłanie informacji handlowej z a pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną), używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (Prawo telekomunikacyjne), jak również na pozostawanie w bazie kontaktowej.
 • Zgody marketingowe są dobrowolne i mogą być w każdym czasie wycofane.
 • Dominika Dominiak rolnik ryczałtowy nie udostępnia danych klientów do prowadzenia marketingu przez inne podmioty.
 • Dominika Dominiak rolnik ryczałtowy dba, by prowadzone kampanie marketingowe były zgodne z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także RODO.

Opinie

 • Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści opinii i komentarzy umieszczanych przez Klienta.
 • Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 • Korzystanie z usługi jest możliwe bez podania imienia i nazwiska Klienta. Do zamieszczenia opinii i komentarzy wymagane jest za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dominikę Dominiak rolnika ryczałtowego oraz zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zawartą w nich klauzulą informacyjną.
 • Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

Towary

 • Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
 • Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu. 

Zamówienia i ich realizacja

 • Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 • Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).
 • Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 • Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 • Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie
 • W przypadku, gdy Kupujący dokonał płatności przelewem bankowym i pieniądze wpłynęły na konto ,to realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

Zamówienia

 • Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do [7] dni roboczych. 

Płatności

 • Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich i w walucie Euro. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 • Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Klient dokonuje zakupu przelewem bankowym

 1. Przelew BLIK na telefon- gdy klient ma problemy z dokonaniem płatności z przyczyn niezależnych od klienta i sprzedającego ( związanych np z przeglądarką albo z technicznymi problemami na sklepiku). Aby dokonać przelewu BLIKIEM na telefon trzeba podać nr tel. dla obsługi klientów: +48 667 385 838, w tytule przelewu trzeba podać nr. zamówienia , który generuje się podczas dodawanych produktów do koszyka na sklepiku, w opisie przelewu trzeba wpisać imię i nazwisko osoby, do której będzie nadawana przesyłka , adres z kodem pocztowym i kraj dostawy, nr. tel kontaktowy dla kuriera. Po dokonaniu płatności BLIKIEM na telefon należy pobrać potwierdzenie zamówienia i wysłać mailem do działu obsługi klienta: twojecbd@gmail.com
 2. Dla płatności zagranicznych jest możliwość dokonania opłaty za Zamówienie  bezpośrednio dokonując opłaty za Zamówienie na konto walutowe w euro Sprzedawcy (konta znajdziesz poniżej w opisie). Za utrudnienia przepraszamy. Poniżej krok po kroku jak dokonać zakupu za granicą Polski w walucie euro.
 3. Dokonując zagranicznej transakcji zakupu produktów w sklepie internetowym (https://twojecbd.com) należy:
  1. Wybrać opcję waluty euro/świat, następnie należy wybrać ze Sklepu Produkty i dodać do koszyka na stronie Sklepiku;
 4. 2. Wybrać kraj dostawy (automatycznie zmieni się kwota dostawy za kuriera. Kwotę opłaty za dostawę trzeba przeliczyć na euro według kursu walut w ING Banku w danym dniu dokonywania zakupu. Kwotę za wysyłkę trzeba doliczyć do kwoty za produkty, które klient zamierza kupić.  Bez opłaty za koszt wysyłki zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 5. 3. Jeżeli jesteś stałym Klientem ( jeżeli nie jesteś zarejestruj się, żeby otrzymywać kody rabatowe) i posiadasz kod rabatowy należy zaznaczyć „posiadam kod rabatowy” i wpisać kod w puste pole, które wyświetli się po oznaczeniu tej opcji;
  4. Przejdź do płatności na sklepiku ( wygeneruje się nr zamówienia). Zaloguj się do swojego banku w walucie euro, żeby dokonać płatności.
  W tytule przelewu Klient jest zobowiązany do wpisania numeru Zamówienia ze sklepiku, który jest generowany automatycznie po dodaniu Produktów do koszyka i po przejściu do płatności na stronie Sklepu, a także pełne dane do wysyłki : imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym i krajem do wysyłki, numer tel kontaktowy komórkowy dla kuriera. Po dokonaniu przelewu należy wysłać maila z potwierdzeniem przelewu bankowego na e-mail: twojecbd@gmail.com
 6. Uwaga! W uwagach w Zamówieniu na sklepiku Klient jest zobowiązany do wpisania informacji, że za powyższe Zamówienie dokonał opłaty przelewem bezpośrednio na konto walutowe w Euro Sprzedawcy. Brak powyższej informacji w uwagach może spowodować opóźnienie wysłania przesyłki dla Klienta powyżej 10 dni roboczych a nawet ją uniemożliwić do czasu nawiązania kontaktu w tej sprawie z działem obsługi klienta. 
    
 • Konta do przelewów:
  ING Bank Śląski
  Pln: 36 1050 1054 1000 0091 3871 9365
  Euro: PL 03 1050 1054 1000 0090 7390 0194
 • SWIFT/BIC INGBPLPW
  .
  Nie realizujemy dostawy do Wielkiej Brytanii ze względu na cło i na odgórne restrykcje sprzedaży produktów konopnych przez firmy kurierskie w Polsce i firmę kurierską DHL, z której usług korzysta właściciel firmy. 
  Jeżeli kupującemu zależy na otrzymaniu przesyłki do Wielkiej Brytanii możliwością jest, aby nadać przesyłkę na adres kogoś bliskiego lub znajomego na adres w Polsce, kto  nada przesyłkę na poczcie polskiej wpisuje o zawartości przesyłki „olejki eteryczne” (wpisując olejki konopne przesyłka może zostać cofnięta). Zrealizowanie przesyłki z poczty polskiej jest po stronie kupującego. W przypadku gdy kupujący z Wielkiej Brytanii lub z krajów których przewoźnik DHL nie obsługuje ,dokonał płatności za pośrednictwem bezpośredniego przelewu na konto walutowe i nie ma możliwości zorganizowania przesyłki z poczty polskiej do Wielkiej Brytanii lub innych krajów nie obsługiwanych przez przewoźnika DHL, środki zostaną cofnięte bezpośrednio na konto, z którego został dokonany przelew.  

Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia. 

Dostawa

 • Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
 • Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DHL . Paczka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL powinna dotrzeć– w ciągu [2] dni roboczych od dnia wysyłki Towaru na terenie kraju od czasu nadania przesyłki
 • Paczka wysłana za pośrednictwem kuriera DHL za granicę powinna dotrzeć – w ciągu [7] dni roboczych od nadania przesyłki
 • Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi firmy kurierskiej DHL.

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. 

Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 • Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 • Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 • Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 • Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.). 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;

c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;

3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.

4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;

6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;

7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

 • a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
 • b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;

8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana. 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 • Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: [
 • twojecbd@gmail.com].
 • W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie zgłosić u przewoźnika firmy kurierskiej DHL (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
 • Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 • Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.
 • Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania. 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.). 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 • Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.
 • Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.: 
  ○ o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy; 
  ○ w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy; 
  ○ w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  ○ w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  ○ w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  ○ w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  ○ w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 
  ○ w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
  ○ w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  ○ o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
  ○ zawartej w drodze aukcji publicznej; 
  ○ o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
  ○ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 • Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 • Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej https://twojecbd.com stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 • Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://twojecbd.com bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. REGULAMIN NEWSLETTERA 

 • W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu na stronie internetowej https://twojecbd.com w celach marketingowych Sprzedającego, w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną (np. w formie Newslettera) lub telefonicznie, Klientowi świadczona będzie usługa polegająca na okresowym przesyłaniu informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”, na adres e-mail podany przez Klienta. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie, na czas nieokreślony.
 • Newsletter zawiera informacje o ofercie produktowej Sprzedającego, nowościach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o Sprzedającym i jego produktach, w tym opinie, materiały prasowe, linki do zaprzyjaźnionych stron internetowych.
 • Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany wcześniej adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z tej usługi poprzez przesłanie do Sprzedającego odpowiedniego wniosku na adres e-mail twojecbd@gmail.com
 • Reklamacje związane z usługą Newslettera należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: twojecbd@gmail.com
 • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania i jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie powiadomi składającego reklamację o decyzji w sprawie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

Nota prawna dotycząca zakazu kopiowania treści ze strony https://twojecbd.com

Wszystkie materiały umieszczone w serwisie 

https://twojecbd.com

 są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów jest Dominika Dominiak rolnik ryczałtowy siedziba: Rolnik ryczałtowy wpisany do rejestru KOWR Dominika Dominiak nr. gospodarstwa: 075 852 842 . Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega, w rozumieniu o Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej https://twojecbd.com bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych oraz umieszczanie materiałów lub ich części pochodzących z https://twojecbd.com na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze. 

Dane Osobowe

Sklep internetowy Dominika Dominiak.com/sklepik respektuje prawo do prywatności, dlatego też nie udostępnia danych o użytkownikach innym firmom czy osobom trzecim. Do zgromadzonych przez sklep danych nie mają dostępu osoby trzecie oraz inne firmy i instytucje. Dostęp do danych ma jedynie upoważniony pracownik serwisu, który może usunąć je na prośbę osoby zarejestrowanej w systemie, w każdej chwili zarejestrowany użytkownik ma wgląd do swoich danych, może je też edytować.

Zbieramy tylko dane teleadresowe wykorzystywane w celu realizacji zamówień – skontaktowania się z osobą zamawiającą telefonicznie lub mailowo, wysyłki towaru i wysłania Newslettera z informacją o promocji dla stałych klientów i produktach w sklepie internetowym Dominiki Dominiak rolnika ryczałtowego

Dane osobowe udostępnione przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie ze wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1, z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Więcej informacji o danych osobowych znajdziesz na naszej polityce prywatności.