Wiosenne promocje!💚-20% od cen promocyjnych na olejki 5% 500mg, 7% 700mg, 2,5% 250mg 🟢Feel good & do good🟢

Polityka prywatności

SANTA HERBS Spółka z o.o. jako administrator danych osobowych, mając na względzie przepisy z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 • Administratorem danych osobowych jest SANTA HERBS Spółka z o.o. Siedziba Administratora mieści się przy ul. Ochota 17E/8, 32-020 Wieliczka. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: twojecbd@gmail.com
 • W zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane oraz formy kontaktu z SANTA HERBS Spółka z o.o. mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez SANTA HERBS Spółka z o.o., tj: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury etc.
 • Dane osobowe przetwarzane mogą być przetwarzane w celu:

– dostarczenia informacji dotyczących produktów oferowanych przez SANTA HERBS Spółka z o.o. (marketing drogą mailową i sms-em, analiza zainteresowań klienta w celu proponowania mu opcji zakupowych najbardziej odpowiadających potrzebom),

– obsługi kontaktów z klientami i innymi zainteresowanymi osobami, w tym realizacji zapytań,

– realizacji współpracy biznesowej,

– administrowania stroną internetową, prowadzenia bloga

– zawarcia i realizacji umowy, a także dokonywania rozliczeń w związku ze świadczonymi usługami, zgodnie ze standardami oraz realizowania obowiązków administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności oraz reklamacji.

 • W zależności od przypadku, podstawą przetwarzania danych osobowych może być:

– zgoda w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie klientów i wysyłki informacji handlowych drogą mailową i sms -em (art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody), przy czym SANTA HERBS Spółka z o.o. pozyskuje zgody na podstawie przepisów RODO, ustawy Prawo telekomunikacyjne i Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych;

– zawarcie i realizacja umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

– obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

– prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą). Powołujemy się na uzasadniony interes SANTA HERBS Spółka z o.o. podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji strony internetowej, produktów i usług (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i systemów), a także dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, celem egzekucji należności czy reklamacji.

 • Do danych osobowych zbieranych przez SANTA HERBS Spółka z o.o. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione i upoważnione osoby oraz podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierskie, dostawcy usług, m.in. systemów informatycznych). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (np. poczcie, operatorom płatności).
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, czy dokumentacji księgowej wynikający z przepisów prawa), do końca okresów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową, natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub podlegają anonimizacji.
 • Mają Państwo następujące prawa, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach art. 15-22 RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne:

– prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,

– prawo uzyskania kopii danych,

– prawo do sprostowania,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania (z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej),

– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania),

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo wycofania zgody poprzez mailowe poinformowanie SANTA HERBS Spółka z o.o. .,

– oraz prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych uniemożliwi realizację usług.
 • SANTA HERBS Spółka z o.o. nie przekazuje danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Za zgodą Użytkownika serwisu https://dominikadominiak.com/sklepik
 • Administrator może dokonywać profilowania poprzez obserwację i analizę ostatnio przeglądanych na stronie produktów, w celu zaproponowania klientowi najbardziej interesujących go opcji zakupowych. Dla przykładu analizowana może być wielkość i częstotliwość zakupów oraz rodzaj wybieranych produktów, aby lepiej dopasować wysyłane komunikaty lub wyświetlane na stronie informacje do potrzeb Użytkownika. Zgoda na profilowanie może zostać w każdym czasie wycofana, Użytkownikom przysługuje również prawo sprzeciwu wobec tego działania. Prawo do sprzeciwu i wycofania zgody można zrealizować poprzez informację na adres:
 • twojecbd@gmail.com. Państwa dane nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.